۰

  برای اینکه بتوانید بعنوان بازاریاب در بخش همکاری در فروش فعالیت نمایید باید به ترتیب مراحل زیر رانجام دید :

(انجام این مراحل کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد)

1 - ثبت نام در سایت


2 - تکمیل اطلاعات


3 - وارد کردن اطلاعات کارت یا حساب بانکی


  بعد از تکیمل این مراحل پنل همکاری در فروش شما فعال خواهد شد و میتوانیداز امکانات این بخش استفاده کنید.